Privaatsus

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolev dokument määratleb OÜ Ühetähejutud käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle
eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.
Kes on klient?
Isik, kes on astunud OÜ Ühetähejutud lepingulisesse suhtesse.
Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on OÜ Ühetähejutud oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi,
isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).
Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete
kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu
võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine,
ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).
Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete vastutav töötleja on OÜ Ühetähejutud (registrikood 14695661, Raudtee 2a-1,
Tallinn 11623).
Kliendiandmete volitatud töötlejad on:
 Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
 Reklaamiteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid
andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning
analüüsida klientide käitumist e-poes;
 Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada OÜ Ühetähejutud e-poe ja teiste
kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine.
Töödeldavate kliendiandmete koosseis:
OÜ Ühetähejutud võib koguda järgmiseid andmeid:
 ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 isikukood/registrikood;
 elukoht/asukoht;
 arveldusarve;
 kontaktandmed;
 tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
 harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste
ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);

 kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud OÜ Ühetähejutud
sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel.
Seaduses sätestatud alustel on OÜ Ühetähejutud õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid,
mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Üheähetujutud ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Ühetähejutud edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?
OÜ Ühetähejutud töötleb kliendiandmeid selleks, et:
 täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:

 • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
 • juriidilise kohustuse täitmisel;
 • OÜ Ühetähejutud õigustatud huvil.
   osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis
  põhineb:
 • kliendi nõusolekul;
 • OÜ Ühetähejutud õigustatud huvil täiustada OÜ Ühetähejutud teenuseid ja tooteid;
  -parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.
   kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:
 • Kliendi nõusolekul;
 • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
 • juriidilise kohustuse täitmisel;
 • OÜ Ühetähejutud õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida OÜ Ühetähejutud teenuste ning
  toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.
   täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:
 • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
 • juriidilise kohustuse täitmisel;
 • OÜ Ühetähejutud õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.
  Millistel juhtudel OÜ Ühetähejutud avaldab kliendiandmeid?
  Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu
  ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
  Postitusfirmaga on OÜ Ühetähejutud sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse
  kasutamise kohta.
  Kes on Kolmas isik?
  Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.
  Kus töödeldakse kliendiandmeid?
  Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires,
  kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.
  Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas
  õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid
  kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:
 kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
 väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt
Euroopa Komisjoni otsusele;
 vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika
Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).
Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi
asuvatesse riikidesse.
Kuidas kasutab OÜ Ühetähejutud kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
OÜ Ühetähejutud saadab klientidele OÜ Ühetähejutud pakkumisi.

Kui kaua on andmed säilitatud?

Andmed on säilitatud 10 kuud mille pärast need kustutatakse automaatselt.

Millised on kliendi õigused?
Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
 taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb
õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste
saamine või küsitlustes osalemine);
 taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui
klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse
kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
 piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil OÜ Ühetähejutud
hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
 saada infot, kas OÜ Ühetähejutud töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada
eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks,
kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need
andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht:
www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve
kohalduva õiguse alusel.
Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti tiina.kilkson@mail.ee vahendusel või
telefoni (+372) 5862 6877 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab
klient sellest teatama e-posti tiina.kilkson@mail.ee vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui
vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.
Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga,
OÜ Ühetähejutud õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused,
või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).
Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil
tiina.kilkson@mail.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kell 09.00-17.00 viie tööpäeva jooksul peale
kirja saamist.